Hình ảnh trước / sau khi phẫu thuật

Hình ảnh trước /
sau khi phẫu thuật

Trải nghiệm những thay đổi tuyệt vời với công nghệ phẫu thuật an toàn và chính xác của Braun!

Hình ảnh trước / sau khi phẫu thuật

Hình ảnh trước /
sau khi phẫu thuật
Trải nghiệm những thay đổi tuyệt vời với công nghệ phẫu thuật an toàn và chính xác của Braun!

V-Line Square Jaw Surgery, 3D Lifting-Rotation Malar Reduction, Revision rhinoplasty, 3D CT rhinoplasty
V-Line Square Jaw Surgery, 3D CT rhinoplasty (Non-implant rhinoplasty), advancement genioplasty, 3D lifting-rotation malar
V-Line Square Jaw Surgery, 3D Lifting-Rotation Malar Reduction, 3D CT rhinoplasty, Dual under-eye fat rearrangement
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 

Online Inquiry

If you leave any inquiry,
we will contact you after confirmation.

Online Inquiry
Online Inquiry Close Button